Privacy statement

RobWelding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen alles om uw privacy te waarborgen en om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. RobWelding houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RobWelding kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van RobWelding, u onze site bezoekt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RobWelding heeft verstrekt.

Waarom RobWelding persoonsgegevens nodig heeft

RobWelding verwerkt de persoonsgegevens om telefonisch en/of per e-mail contact op te kunnen nemen met u. De persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Verder worden er persoonsgegevens verwerkt om de website te optimaliseren.

Hoe lang RobWelding gegevens bewaart

RobWelding bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Dealer, klant of leverancier

RobWelding kan persoonsgegevens over medewerkers van uw bedrijf verwerken, omdat uw bedrijf een distributieovereenkomst heeft gesloten met RobWelding of omdat uw bedrijf op een andere manier zaken doet met RobWelding.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

De voor- en achternaam van contactpersonen;

De functie die uw contactpersoon bekleedt;
De zakelijke telefoonnummers van contactpersonen;
De zakelijke e-mailadressen van contactpersonen;
Eventuele adresgegevens als het een particuliere klant betreft;
Persoonsgegevens: NAWFTE

Overeenkomst: distributieovereenkomst, koopovereenkomst, leaseovereenkomst, onderhoudsovereenkomst;
Verwerkingen: administratie, bevestiging, informatievoorziening over productie en levering, het overleggen over klant specifieke opties, hulp bij moeilijkheden en klachten, facturatie;
Verwerking door: Afdeling administratie, afdeling sales, afdeling inkoop, afdeling marketing, afdeling directie;
Bewaartermijn: in ieder geval gedurende de overeenkomst. Na beëindiging overeenkomst worden de gegevens bewaard totdat ze niet meer noodzakelijk zijn. Dit kan betekenen dat de gegevens tot maximaal 7 jaar in de boekhouding worden bewaard. Dit is met het oog op de wetgeving omtrent de belasting en andere fiscale partijen.

Nieuwsbrief aanmelders

Geïnteresseerde personen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van RobWelding. De aanmelder wordt dan op de hoogte gehouden van het laatste nieuws met betrekking tot RobWelding.

De volgende gegevens worden verwerkt:

Voor en achternaam van de geïnteresseerde;
De functie van de geïnteresseerde;
Bedrijfsnaam
Het zakelijke e-mailadres;
Persoonsgegevens: NAWFE

Grondslag: Door middel van toestemming van de aanmelder of op grond van gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang van RobWelding is het marketingbelang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar m.dijkhuizen@robwelding.nl.
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en andere informatiefolders;
Verwerking door: Afdeling marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de tijd dat de aanmelder is aangemeld. Na het afmelden heeft RobWelding nog maximaal drie maanden de tijd om de persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.


Geïnteresseerden


Personen die geïnteresseerd zijn in een product van RobWelding kunnen dit mondeling uiten of door het invullen van een contactformulier op de site van RobWelding.

De volgende gegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam van de geïnteresseerde;
Bedrijfsnaam
De functie van de geïnteresseerde ;
Het zakelijke e-mailadres;
Het zakelijke telefoonnummer;
Het IP-adres van de geïnteresseerde (als het via de website gebeurd);
Persoonsgegevens: NAWFTE

Overeenkomst: Mondelinge/schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of LinkedIn, gerechtvaardigd belang, het invullen van het contactformulier dat te vinden is op RobWelding.nl;
Het gerechtvaardigd belang van RobWelding is het marketingbelang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief/informatiefolder of door een e-mail te sturen naar m.dijkhuizen@robwelding.nl.
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van het beantwoorden van gerichte vragen of nieuwsbrieven, acquisitie;
Verwerking door: Afdeling marketing, afdeling bedrijfsbureau, de directie en afdeling sales;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en als daar geen overeenkomst uit voortkomt dan nog maximaal zes maanden.  


In kaart brengen websitebezoek


Op de website van RobWelding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het bijhouden van de hoeveelheid unieke bezoekers per periode en het IP-adres van bezoekers. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van bezoekgedrag op de website. RobWelding gebruikt deze informatie om te analyseren waar de sitebezoekers vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website, zodat de werking en het gebruik van de website kan worden verbeterd. Daarnaast wordt het IP-adres van de bezoekers van de website gebruikt om de website te beschermen tegen kwaadwillende personen.

Google Analytics

RobWelding maakt gebruik van Google Analytics voor het verbeteren van de website en een inventarisatie van de websitebezoekers. De gegevens worden gebruikt om te zien wat voor personen de website bezoeken, waar deze personen vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website.  Google Analytics verzameld de volgende gegevens: het IP-adres, locaties, bron/medium waarmee de website bezocht is, geslacht, interesses en leeftijd. De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn daardoor niet terug te leiden naar een persoon. De gegevens die verzameld worden door Google Analytics worden 38 maanden bewaard.
RobWelding heeft Google geen toestemming gegeven om via RobWelding verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen met anderen

RobWelding verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

RobWelding neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We hanteren daarnaast een autorisatiebeleid op al onze systemen;
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We houden onze technische maatregelen up-to-date;
We hebben een up-to-date virus scanner en firewall;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De personen waarvan de gegevens worden bewaard hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar m.dijkhuizen@robwelding.nl. RobWelding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Vragen?

RobWelding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam: Martijn Dijkhuizen
Functie: QHSE-manager
Telefoon: 0488 410405
E-mailadres: m.dijkhuizen@robwelding.nl